Huy LamThanh 04/05/2021

Đang cập nhật Đang cập nhật

𝐇𝐀̉𝐈 𝐆𝐈𝐀𝐍𝐆 𝐌𝐄𝐑𝐑𝐘𝐋𝐀𝐍𝐃, dự án lớn nhất từ trước tới nay của tỉnh Bình Định và tập đoàn 𝐇𝐔̛𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐈̣𝐍𝐇. Topic cập nhật hình ảnh, tiến độ và các sản phẩm của dự án.


image
Mời bạn để lại bình luận...
33 Bình luận
 • Kiva Dang

  Thấy PropertyX chạy quảng cáo trên FB bộ hình phối cảnh này:
 • Huy LamThanh

  Cập nhật hình ảnh công trường dự án:

 • Huy LamThanh

  1 thương vụ cực khủng cho dự án, khi có sự nhảy vào của đại gia lớn nhất ngành Casino Châu Á- Tập đoàn SJM Holdings Limited

  𝗧𝗮̣̂𝗽 đ𝗼𝗮̀𝗻 𝗦𝗝𝗠 𝗛𝗼𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗟𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲𝗱 có thư gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, với một số nội dung chính: “𝗧𝗮̣̂𝗽 đ𝗼𝗮̀𝗻 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝘁𝗵𝗮̂́𝘆 𝗿𝗮̆̀𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗽𝗵𝗼̂́ 𝗤𝘂𝘆 𝗡𝗵𝗼̛𝗻 - 𝗕𝗶̀𝗻𝗵 Đ𝗶̣𝗻𝗵 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗽𝗵𝗮́𝘁 𝘁𝗿𝗶𝗲̂̉𝗻 đ𝗲̂̉ 𝘅𝗮̂𝘆 𝗱𝘂̛̣𝗻𝗴 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗱𝘂̛̣ 𝗮́𝗻 𝘁𝗼̂̉ 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝘁𝗿𝘂𝗻𝗴 𝘁𝗮̂𝗺 𝗴𝗶𝗮̉𝗶 𝘁𝗿𝗶́, 𝗻𝗴𝗵𝗶̉ 𝗱𝘂̛𝗼̛̃𝗻𝗴, 𝘁𝗮̀𝗶 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵, 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗺𝗮̣𝗶 𝘃𝗮̀ 𝘀𝗼̀𝗻𝗴 𝗯𝗮̣𝗰 𝘁𝗮̂̀𝗺 𝗰𝗼̛̃ 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗴𝗶𝗼̛́𝗶. 𝗗𝘂̛̣ 𝗮́𝗻 𝗻𝗮̀𝘆 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝗱𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝗶́𝗰𝗵 𝘁𝗼̂́𝗶 𝘁𝗵𝗶𝗲̂̉𝘂 𝟱𝟬𝟬 𝗵𝗮 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗺𝘂̛́𝗰 đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝘂̛ 𝗸𝗵𝗼𝗮̉𝗻𝗴 𝟭 𝘁𝘆̉ 𝗨𝗦𝗗 𝗰𝗵𝗼 𝟭𝟬𝟬 𝗵𝗮. 𝗧𝗼𝗮̀𝗻 𝗯𝗼̣̂ 𝗱𝘂̛̣ 𝗮́𝗻 𝗱𝘂̛̣ 𝗸𝗶𝗲̂́𝗻 𝘀𝗲̃ 𝗰𝗵𝗶 𝗽𝗵𝗶́ đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝘂̛ 𝘁𝘂̛̀ 𝟱 đ𝗲̂́𝗻 𝟲 𝘁𝘆̉ đ𝗼̂ 𝗹𝗮 𝗠𝘆̃ được cung cấp bởi Tập đoàn và sẽ tạo ra công ăn việc làm cho 3.000 - 4.000 người dân địa phương trong thời gian xây dựng và khoảng 10.000 người dân khi dự án hoạt động. 𝗡𝗴𝗼𝗮̀𝗶 𝗿𝗮, 𝗧𝗮̣̂𝗽 đ𝗼𝗮̀𝗻 𝗯𝗮̀𝘆 𝘁𝗼̉ 𝗺𝗼𝗻𝗴 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝘁𝗮́𝗰 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝘆 𝗰𝘂̉𝗮 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗡𝗮𝗺 𝘃𝗮̀ 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝘆 𝗻𝗮̀𝘆 𝘀𝗲̃ 𝗰𝗵𝗶̣𝘂 𝘁𝗿𝗮́𝗰𝗵 𝗻𝗵𝗶𝗲̣̂𝗺 𝘃𝗲̂̀ 𝗰𝗮́𝗰 𝘁𝗵𝘂̉ 𝘁𝘂̣𝗰 𝗽𝗵𝗮́𝗽 𝗹𝘆́ 𝘃𝗮̀ 𝘃𝗶̣ 𝘁𝗿𝗶́ 𝗸𝗵𝘂 đ𝗮̂́𝘁 𝗽𝗵𝗮́𝘁 𝘁𝗿𝗶𝗲̂̉𝗻 𝗱𝘂̛̣ 𝗮́𝗻. 𝗦𝗮𝘂 𝗸𝗵𝗶 𝗵𝗼𝗮̀𝗻 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵, 𝘁𝗼̂̉ 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝘁𝗿𝘂𝗻𝗴 𝘁𝗮̂𝗺 𝗻𝗮̀𝘆 𝘀𝗲̃ 𝗹𝗮̀ đ𝗶𝗲̂̉𝗺 đ𝗲̂́𝗻 𝗱𝘂 𝗹𝗶̣𝗰𝗵 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 đ𝗮̂̀𝘂, 𝘁𝗿𝘂𝗻𝗴 𝘁𝗮̂𝗺 𝗴𝗶𝗮𝗼 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵 𝘃𝗮̀ 𝗹𝗮̀ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰 𝘁𝗼̂̉ 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝗸𝗵𝘂 𝗻𝗴𝗵𝗶̉ 𝗱𝘂̛𝗼̛̃𝗻𝗴 - 𝘀𝗼̀𝗻𝗴 𝗯𝗮̣𝗰 𝗹𝗼̛́𝗻 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 𝗼̛̉ 𝗖𝗵𝗮̂𝘂 𝗔́”.
  Qua tìm hiểu, 𝗧𝗮̣̂𝗽 đ𝗼𝗮̀𝗻 𝗦𝗝𝗠 𝗛𝗼𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗟𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲𝗱 𝗹𝗮̀ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝘁𝗮̣̂𝗽 đ𝗼𝗮̀𝗻 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 đ𝗮̂̀𝘂 𝗰𝘂̉𝗮 𝗖𝗵𝗮̂𝘂 𝗔́, 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵 đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝘂̛, 𝗽𝗵𝗮́𝘁 𝘁𝗿𝗶𝗲̂̉𝗻 𝘃𝗮̀ 𝘃𝗮̣̂𝗻 𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗮́𝗰 𝘀𝗼̀𝗻𝗴 𝗯𝗮̣𝗰 𝗴𝗮̆́𝗻 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗰𝗮́𝗰 𝗸𝗵𝘂 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝘀𝗮̣𝗻 𝗻𝗴𝗵𝗶̉ 𝗱𝘂̛𝗼̛̃𝗻𝗴, 𝘁𝗮̀𝗶 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵, 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗺𝗮̣𝗶 𝘃𝗮̀ 𝗰𝗮́𝗰 𝗸𝗵𝘂 𝘁𝗿𝗼̀ 𝗰𝗵𝗼̛𝗶; theo VietNam Finance ước tính trị giá khoảng 6 tỷ đô la Mỹ (năm 2020); có trụ sở tại Hồng Kông và Ma Cao; kinh doanh ngành công nghiệp cờ bạc hơn 40 năm, góp phần lớn trong việc biến Ma Cao thành trung tâm ngành công nghiệp cờ bạc lớn nhất Châu Á gắn với thương hiệu Casino SJM, 𝗧𝗮̣̂𝗽 đ𝗼𝗮̀𝗻 𝗻𝗮̀𝘆 đ𝗮𝗻𝗴 𝘀𝗼̛̉ 𝗵𝘂̛̃𝘂 𝘃𝗮̀ 𝘃𝗮̣̂𝗻 𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗸𝗵𝗼𝗮̉𝗻𝗴 𝟮𝟬 𝗰𝗵𝘂𝗼̂̃𝗶 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝘀𝗮̣𝗻 𝗸𝗲̂́𝘁 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝘀𝗼̀𝗻𝗴 𝗯𝗮̣𝗰 𝗻𝗮̆̀𝗺 𝗼̛̉ 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝘃𝗶̣ 𝘁𝗿𝗶́ đ𝗮̆́𝗰 đ𝗶̣𝗮 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝗯𝗮́𝗻 đ𝗮̉𝗼 𝗠𝗮 𝗖𝗮𝗼.

  Dự kiến đ𝗶̣𝗮 đ𝗶𝗲̂̉𝗺 𝗺𝗮̀ 𝗧𝗮̣̂𝗽 đ𝗼𝗮̀𝗻 𝗦𝗝𝗠 𝗛𝗼𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗟𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲𝗱 𝗹𝘂̛̣𝗮 𝗰𝗵𝗼̣𝗻 đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝘂̛ 𝗸𝗵𝘂 𝗵𝗼̂̃𝗻 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝗹𝗮̀ 𝗱𝘂̛̣ 𝗮́𝗻 𝗞𝗵𝘂 𝗱𝘂 𝗹𝗶̣𝗰𝗵 𝗛𝗮̉𝗶 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗴 𝗠𝗲𝗿𝗿𝘆 𝗟𝗮𝗻𝗱 𝗱𝗼 𝗧𝗮̣̂𝗽 đ𝗼𝗮̀𝗻 𝗛𝘂̛𝗻𝗴 𝗧𝗵𝗶̣𝗻𝗵 𝗹𝗮̀𝗺 𝗖𝗵𝘂̉ đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝘂̛ có quy mô diện tích 656 ha, vốn đầu tư 3.424 tỷ đồng, mục tiêu xây dựng khu du lịch khách sạn, resort có đẳng cấp quốc tế với các loại hình giải trí cao cấp. Dự án được triển khai tại thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định là khu vực nằm tại cực Nam bán đảo Phương Mai, giữa 2 dãy núi có độ cao khoảng 275m về phía Đông và phía Tây, tiếp cận với bên ngoài bằng một đường giao thông bộ duy nhất tại phía Bắc Dự án. Với vị trí đặc thù này, nếu bố trí kết hợp Khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí quốc tế kết hợp hoạt động kinh doanh sòng bạc sẽ tạo nên một địa điểm du lịch độc đáo, hấp dẫn du khách quốc tế, đồng thời vẫn bảo đảm được vấn đề an ninh chung của khu vực.


  • Kiva Dang

   Hoành tráng quá em.
   Casino mà được duyệt thì mai nay Quy Nhơn hút khách China chả thua gì Nha Trang - Đà Nẵng - Phú Quốc.
   Mấy bạn China rất thích cờ bạc, anh vào Casino PQ phải tới 80% là khách China, mấy bạn chơi kiểu giết thời gian chứ ko phải vấn đề tiền bạc.
  • Huy LamThanh

   Vâng anh, mà trước mắt là chỉ cần được phê duyệt dự án thôi anh nhỉ, chứ trong văn bản em cũng chưa thấy nói liệu có xin thí điểm cho người Việt hay không. Đến nay mới chỉ có Casino Corona Vin Grand World Phú Quốc đã thí điểm, còn những địa điểm khác thấy xin mà hình như chưa được duyệt thì phải, có cả Sun Group ở Quảng Ninh cũng xin thí điểm
 • Huy LamThanh

  Cập nhật một số hình ảnh mới nhất về công trường dự án

 • Huy LamThanh

  Hạng mục trồng cây xanh tạo cảnh quan đang tiến hành

Xem thêm

image

Kris Vue

Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Tây, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
image

Saigon Garden Riverside Village

Đường số 5, Long Phước, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Sự kiện sắp tới
Không có sự kiện nào.
Ứng dụng REIC trên mobile iOS